حسین سالاریان

زبان کنکور(سراسری, ارشد و دکتری) و EPT,MSRT.MHLE.با تمرکز بر درک مطلب:
بدون خواندن متن و بااستفاده از تکنیک های ان با ارایه سوالات احتمالی و حتمی کنکور

- دکتری اموزش انگلیسی دانشگاه تهران
- طراح سوال و مولف کل کتب دکتری ماهان, مدرسان شریف,..
- طراح قلم چی
- عضو هیات تحریریه ژورنال تخصصی خارجی و داخل
تماس با استاد

مدارک تحصیلی


دکتری اموزش انگلیسی از دانشگاه دانشگاه تهران در سال 1397

سوابق و افتخارات


دکتری د. تهران-طراح سوال قلم چی ومولف کتب د. ماهان,مدرسان شریف,هیات تحریریه ژورنالهای خارجی و داخل