قادر شیعیان

تدریس ریاضیاتتدریس خصوصی با حل مثال ها مطابق کتب درسیتماس با استاد

مدارک تحصیلی


کارشناسی ارشد برق قدرت از دانشگاه نجف آباد در سال ۱۳۹۲

سوابق و افتخارات


مدرس حل التمرین دانشگاه فردوسی