علیرضا اصحابی

تدریس خصوصی Excel پیشرفته و Access



ارائه آموزش پیشرفته نرم افزارهای
طراحی نرم افزار آموزشگاهی و طراحی نرم افزار مدیریت اطلاعات بازرگانی , بانک اطلاعاتی SQL SERVER,



تماس با استاد

مدارک تحصیلی


کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی مالک اشتر در سال 1371

سوابق و افتخارات


13 سال سابقه در طراحی برنامه های کاربردی مراکز صنعتی در امور امور برنامه ریزی و حسابرسی ,

طراحی نرم افزار صندوق / بیمه تکمیلی / مدیریت تولید / لجستیک