مهران محمدزاده

آموزش نرم افزار SoildWorksدر این دوره آموزشی با قابلیت ها و توانمندی های نرم افزار SolidWorks در زمینه های مدلسازی قطعات، مجموعه های مونتاژی و استخراج نقشه های مربوط به آنها در قالب انواع مثالهای صنعتی و کاربردی آشنا شده و توانمندی مناسبی را کسب خواهید کرد.تماس با استاد

مدارک تحصیلی


کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1383

سوابق و افتخارات


چندین سال سابقه تدریس خصوصی و گروهی نرم افزار در مجتمع فنی تهران

چندین سال سابقه فعالیت در دفتر طراحی موتور جت

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا(گرایش پیشرانش) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر