امیرحسین نخبه

تدریس کنکوری رشته علوم تجربیتدریس تخصصی در درس های عربی زیست شناسی و شیمی و تضمینی کنکورتماس با استاد

مدارک تحصیلی


دکتری پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در سال 1393

سوابق و افتخارات


دانشجوی رشته پزشکی تهران