زمانه خضری

تدریس زیستتدریس خصوصی با 5 سال سابقه تدریس و مشاوره-شماره من به اشتباه درقسمت تماس درج شده.شماره تماس09334615571تماس با استاد

مدارک تحصیلی


کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام از دانشگاه تهران در سال 1395

سوابق و افتخارات


تدریس زیست پایه و علوم ابتدایی،با 5سال سابقه تدریس

مشاوره تحصیلی،کارشناسی ،کارشناسی ارشد