محسن رجبی

با آموزش و تمرین صحیح همه چیز ممکن استتلفیق بهترین روش‌های آموزشی که به صورت فردی برای هر فراگیر طراحی می‌شود |‌ امکان برگزاری کلاس به صورت آنلاین با اسکایپتماس با استاد

مدارک تحصیلی


کارشناسی فیزیک از دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1391

کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1396

سوابق و افتخارات


تدریس خصوصی از سال ۱۳۹۱

تلفیق بهترین روش‌های آموزشی