معین کمالی راد

زبان فارسی زبانی پیچیده اما شیرین

تماس با استاد

مدارک تحصیلی


دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه گیلان در سال 1396

سوابق و افتخارات


دو سال سابقه تدریس در مدارس غیر انتفاعی